Projekty

Mateřská škola byla podpořena z

 • grantu reg. č. CZ.2.17/2.1.00/34313
 • grantu reg. č. CZ 17/2.1.00/37226 v rámci operačního programu EU Praha – adaptabilita.
 • grantu reg.č. CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_45/0000846 Inkluze a multikulturní vzdělávání „Multikulturní vzdělávání v MŠ Akademie věd“ Mezi cíle projektu se řadí navázání lepší kontaktů rodičů se školou, díky komunitním setkáním, což přispěje ke zlepšení procesu vzdělávání. Dvojjazyčný asistent pomůže dětem s OMJ více se zapojit do vzdělávání a běžného života. Projekt cílí i na ostatní děti, které by měl naučit toleranci. Dojde také ke vzdělání a osobnostnímu rozvoji pedagogických pracovníků a to díky zúčastnění se vzdělávacích programů a stáží.
 • Šablony III pro Atomík, reg. č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_081/0018515– Projektový den ve výuce- Chůva – personální podpora MŠ- Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol – zaměření na matematickou     pregramotnost
 • Multikulturní vzdělávání v MŠ Atomík II,reg.č.CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0001667   Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat:                                            – personální podpora škol – dvojjazyčný asistent pedagoga
  – komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol:                                   jedno komunitně-osvětové setkání s veřejností a rodiči, dvě odborně zaměřená setkání s rodiči
  – vzdělávání pedagogů – 4 kurzy DVPP v rozsahu á 8 hodinDoba realizace 1. 5. 2020 – 31.12.2021Na projekt je poskytována finanční podpora EU.
 • Šablony IV pro MŠ Atomík, reg.č. projektu CZ.02.02.XX/00/22_002/0001815
  Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola/školské zařízení určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování. Dvojjazyčný asistent v MŠ. Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání, inovativní vzdělávání dětí/žáků/účastníků zájmového vzdělávání, spolupráce s rodiči dětí, žáků, účastníků zájmového vzdělávání a veřejností.
 • V rámci čerpání finančních prostředků z Národního plánu obnovy, komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace, byly pořízeny digitální učební pomůcky a zařízení pro unplugged aktivity naplňující účel dle článku 7 Výzvy MŠMT k předkládání žádostí o poskytnutí dotace z Národního plánu obnovy na podporu vybavení škol digitálními učebními pomůckami pro rozvoj informatického myšlení dětí a žáků a jejich digitálních kompetencí určená pro mateřské školy, základní školy a gymnázia, jejichž zřizovatelem není stát, kraj, obec nebo dobrovolný svazek obcí, pro kalendářní rok 2022.
 •        
 • V rámci Programu celoměstské podpory vzdělávání na území hlavního města Prahy pro rok 2022 byl MŠ Atomík poskytnut grant na projekt Malí vědci 2022. Číslo projektu 1074, č. smlouvy DOT/61/05/013942/2022. Cílem projektu Malí vědci je rozvoj spolupráce MŠ Atomík s výzkumnými ústavy Akademie věd ČR a přenos zkušeností do mateřských škol v rámci sítě Firemních školek a dalších pražských mateřských škol.
 • Projekt je realizován s finanční podporou hlavního města Prahy.

 •  MŠ Atomík je už nekolikátým rokem zapojena do projektu MAP. Místní akční plán rozvoje vzdělávání (MAP) je produktem spolupráce partnerů v území, stanovuje priority a jednotlivé kroky nutné k dosažení cílů vzdělávací politiky v území na základě místní potřebnosti a naléhavosti, lokálních přínosů a podloženosti reálnými daty a analýzami z území.
  MAP je prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního inkluzivního vzdělávání dětí a žáků. Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání.
 • V rámci Programu celoměstské podpory vzdělávání na území hlavního města Prahy pro rok 2024 byl MŠ Atomík poskytnut grant na projekt Svět v kostce. Číslo smlouvy DOT/61/05/016676/2024. Cílem projektu Svět v kostce je využít nové formy a metody výuky pro děti. Zaměřit se v rámci aktivit na rozvoj finanční gramotnosti, wellbeingu a kritického myšlení. Zajištění součinnosti MŠ Atomík a přenosu zkušeností v rámci sítě společnosti Firemní školky, s.r.o. a dalších mateřských škol v Praze.Projekt je realizován s finanční podporou hlavního města Prahy.