Přehled nabízených aktivit

  • Nabízené aktivity vycházejí z požadavků rodičů a provozních možností školky. Pokud není specifikováno, jsou určené zpravidla pro děti od tří let věku, u kterých se předpokládá, že se již adaptovaly na běžný provoz MŠ.
  • U mladších dětí je velice důležitá klidná adaptace, dostatečný prostor pro volnou hru a individuální povídání a hraní s dospělým. To, že nejmladší děti nechodí na kroužek, tedy určitě neznamená ztrátu času, ale naopak může přispět k úspěšné socializaci dítěte a jeho postupnému osamostatňování.
  • Pokud je to možné, vedou kroužky naše paní učitelky, které znají specifické potřeby každého dítěte. Děti se tak mohou pouštět do nových aktivit s důvěrou a ničím nenarušovaným nadšením. Přijímání do kroužků není výběrové, společně s rodiči se snažíme odhadnout zájem a možnosti dítěte tak, aby aktivity umožňovaly rozvinout jeho potenciál, případně vyrovnat oslabení v některých oblastech.
  • Aktivity jsou rozdělené na ty, které probíhají v rámci běžného programu školky (rodiče na ně další příspěvek nehradí) a aktivity hrazené rodiči.

a)    Aktivity, které jsou součástí školního vzdělávacího programu, probíhají v rámci provozu školky, bez dalších finančních příspěvků rodičů

Tyto aktivity budou probíhat v období od října do května

  • Hrátky-pro-předškoláky

Kroužky, na které rodiče své dítě přihlašují – přihlašování bude možné ve druhé polovině září v MŠ:

  • Výuka anglického jazyka
  • Taneční a pohybové hry
  • vaření

b)    Kroužky hrazené rodiči:

Plavání pro děti od 2 let

Výukový blok v jarním období, dle zájmu rodičů, bude upřesněno.

Bližší informace v MŠ.

c)     Další aktivity MŠ

Veškeré další aktivity budou probíhat v rámci každodenních činností v mateřské škole, s přihlédnutím k individuálním potřebám a možnostem jednotlivých dětí. Děti se seznámí se základy sportů, naučí se nové pohybové hry, naučí se manipulovat s tělovýchovným náčiním, každý den čeká děti ranní cvičení. Naučíme se nové hudebně pohybové hry, písně, zatančíme si a zahrajeme na orffovské nástroje a samozřejmě budeme hudbu nejen vytvářet, ale také poslouchat. Budeme modelovat, malovat, stříhat, zkoušet různé techniky a hlavně si hrát s barvou, s tvary a povídat si o tom, co se nám daří a co je třeba vylepšit. Při dopoledních didaktických činnostech se s dětmi realizuje výuka anglického jazyka. Program probíhá dle učebnice Cookie and friends (Oxford)

Se staršími dětmi plánujeme návštěvu divadla, budeme navštěvovat ostatní firemní mateřské školky, podíváme se na Vyšehrad a centra Prahy, díky projektu Malí vědci se zúčastníme exkurze na ČZU a navštíví nás lektoři, kteří dětem ukáží různé chemické a fyzikální pokusy a lektoři na enviromentální výchovu.

Do školky přijede několikrát ve školním roce divadlo. Seznam akcí bude zveřejněn na nástěnce a webových stránkách školy.

OLYMPIÁDA FIREMNÍCH ŠKOLEK

Akce se účastní děti ze školek v síti Firemních školek s.r.o. Program je přizpůsobený vývojové úrovni dětí, podporujeme zdravé sebevědomí jednotlivých dětí i skupinovou spolupráci a empatii. Děti soutěží v několika disciplínách (např. překážkový běh, hod na cíl, hod do dálky, štafeta…), cílem není zvítězit, ale zúčastnit se. Medaile, diplom i drobné odměny tak čekají na všechny děti. Olympiáda je pro děti dnem plným sportu, kamarádů, her a legrace.

V rámci preventivních programů budeme spolupracovat s Městskou policií, Městskou knihovnou, zařadíme preventivní programy – Logopedický a vývojový screening a testy školní zralosti pro děti před nástupem do ZŠ, návštěva dentální hygienistky. Podporujeme projekt Ježkovyvoči, zaměřený na prevenci rizikových faktorů.

Povídej

Školka se zapojí do mezigeneračního projektu „Povídej“ společnosti Mezi námi o.p.s., jehož cílem je aktivní propojení generací dětí ze škol a školek a seniorů z domovů důchodců.

Společnost Mezi námi o.p.s školce pomůže vyhledat a kontaktovat blízký domov seniorů, zajistí organizaci setkávání a nabídne různé programy aktivit, které odpovídají Rámcovému vzdělávacímu programu pro předškolní vzdělávání a Kurikulu podpory zdraví v mateřské škole. Naše mateřská škola již několik let spolupracuje s DS Zátiší v Praze Kunraticích.

Česko čte dětem

Samozřejmostí je zapojení do projektu „Česko čte dětem“ a podpora předčtenářské gramotnosti dětí. Klademe důraz na seznamování dětí s literaturou a pravidelné čtení. Spolupracujeme s místní knihovnou, pro starší děti připravujeme noční školku s pohádkou.

Přečti

Senioři-dobrovolníci se stávají pohádkovými čtecími babičkami a dědečky, kteří chodí pravidelně jednou týdně dětem číst. Do naší školky dochází každou středu pohádková babička Jitka. Nosí si své vlastní knížky, které měla ráda už jako malá holka a z nich dětem pravidelně předčítá pohádky. Právě díky pravidelnosti se zde otevírá prostor pro vznik mezigeneračních vazeb a dialogů. Děti při poslechu rozvíjejí svou fantazii a znalost jazyka. Mohou vstřebat od seniorů klid a rozvahu a přiblížit se odlišné generaci. Senioři na oplátku mohou načerpat energii z radosti, upřímnosti a vitality těch nejmenších.

Svět očima dětí- zapojení do soutěže

MŠ Atomík se zapojila do soutěže Svět očima dětí, jejíž hlavním cílem je zvýšit obecné povědomí dětí v oblasti primární prevence rizikového chování prostřednictvím tvůrčí činnosti. Pořadatelem soutěže je Ministerstvo vnitra. Záštitu nad letošním 20. ročníkem převzal ministr vnitra Vít Rakušan. Naše děti se zúčastnily kresbou obrázků na téma Přírodní živly. Vyhlášení výsledků se uskuteční po letních prázdninách v sobotu 9. září 2023 v Praze v rámci Dětského dne Ministerstva vnitra.

Preventivní programy

MEDVÍDEK BRUMLA-Policie ČR

Medvídek Brumla je preventivní program Policie ČR, na jehož příbězích se probírají různé situace a správné chování v nich. Pozornost je věnována zejména zásadám bezpečného přecházení přes vozovku, jak se chovat při styku s neznámými lidmi, jak se zachovat, když se ztratí apod.

PRIMA VIZUS- preventivní screening očních vad

Vidí vaše dítě opravdu dobře? Nezjištěná vada zraku u dítěte může mít následky na celý život. Moderní a účinnou metodou prevence je screening očních vad u dětí již v předškolním věku.

PROFIMED- preventivní výukový program Zdravé zoubky

Cílem tohoto projektu je vysvětlit dětem, jak se starat o své zoubky
a pusinky, aby věděly, proč je péče důležitá, i když je zrovna žádný
zoubek nebolí. Správnou prevencí navíc napomohou tomu, aby měly
zdravý chrup i v dospělosti.